Мени

ЈАВНИ НАБАВКИ

Пријави проблем

Проектот за локална и регионална конкурентност (ПЛРК)

Службен гласник

Моја - општина

Beeconomy

Кодекс за административни службеници

Кодекс за административни службеници

Барање за надоместок за новородено дете

Барање за надоместок за новородено дете
Службен гласник PDF Печати

 С Т А Т У Т НА ОПШТИНА НЕГОТИНО

Деловник за работа на Советот на општина Неготино

С л у ж б е н   г л а с н и к  2012

Службен гласник бр.2

Службен гласник бр.3

Службен гласник бр.5

Службен гласник бр.6

Службен гласник бр.7

Службен гласник бр.8

Службен гласник бр.12

Службен гласник бр.13

 С л у ж б е н   г л а с н и к  2013

Службен гласник бр.1

Службен гласник бр.4

Службен гласник бр.5

Службен гласник бр.6

Службен гласник бр.8

Службен гласник бр.9

Службен гласник бр.11

Службен гласник бр.12

Службен гласник бр.13

 С л у ж б е н   г л а с н и к  2014

Службен гласник бр.5

Службен гласник бр.6

Службен гласник бр.7

Службен гласник бр.9

Службен гласник бр.10

Службен гласник бр.11

Службен гласник бр.12

Службен гласник бр.13

 С л у ж б е н   г л а с н и к  2015

Службен гласник бр.1

Службен гласник бр.2

Службен гласник бр.4

Службен гласник бр.7

Службен гласник бр.8

Службен гласник бр.9

Службен гласник бр.12

 

С л у ж б е н   г л а с н и к  2016

Службен гласник бр.1

Службен гласник бр.3

Службен гласник бр.4

Службен гласник бр.5

Службен гласник бр.6

Службен гласник бр.8

Службен гласник бр.10

Службен гласник бр.11

С л у ж б е н   г л а с н и к  2017

Службен гласник бр.1

Службен гласник бр.2

Службен гласник бр.3

Службен гласник бр.4

Службен гласник бр.5

Службен гласник бр.6

Службен гласник бр.7

Службен гласник бр.8

Службен гласник бр.10

Службен гласник бр.11

Службен гласник бр.12

Службен гласник бр.13

Службен гласник бр.14 (Програми)

Службен гласник бр.15

Службен гласник бр.16 (Буџет 2018)

С л у ж б е н   г л а с н и к  2018

Службен гласник бр.1

Службен гласник бр.2

Службен гласник бр.3

Службен гласник бр.4

Службен гласник бр.5

Службен гласник бр.6

Службен гласник бр.7

Службен гласник бр.8 

Службен гласник бр.9

Службен гласник бр.10

Службен гласник бр.11

Службен гласник бр.12

Службен гласник бр.13

Службен гласник бр.14

Службен гласник бр.15

Службен гласник бр.16

Службен гласник бр.17

С л у ж б е н   г л а с н и к  2019

Службен гласник бр.1

Службен гласник бр.2

Службен гласник бр.3

Службен гласник бр.

Службен гласник бр. 5

Службен гласник бр.6 

Службен гласник бр.7

Службен гласник бр.8

Службен гласник бр.9

Службен гласник бр.10

Службен гласник бр.11

Службен гласник бр.12

Службен гласник бр.13

Службен гласник бр.14

Службен гласник бр.15

Службен гласник бр.16

Службен гласник бр.17

Службен гласник бр.18

С л у ж б е н   г л а с н и к  2020

Службен гласник бр.1

Службен гласник бр.2

Службен гласник бр.3

Службен гласник бр.4

Службен гласник бр.5

Службен гласник бр.6

Службен гласник бр.7

Службен гласник бр.8

Службен гласник бр.9

Службен гласник бр.10

Службен гласник бр.11

Службен гласник бр.12

Службен гласник бр.13

Службен гласник бр.14

Службен гласник бр.15

Службен гласник бр.16

Службен гласник бр.17

Службен гласник бр.18

Службен гласник бр.19

Службен гласник бр.20

Службен гласник бр.21

С л у ж б е н   г л а с н и к  2021

Службен гласник бр.1

Службен гласник бр.2

Службен гласник бр.3

Службен гласник бр.4

Службен гласник бр.5

Службен гласник бр.6

Службен гласник бр.7

Службен гласник бр.8

Службен гласник бр.9

Службен гласник бр.10

Службен гласник бр.11

Службен гласник бр.12

Службен гласник бр.13

Службен гласник бр.14

Службен гласник бр.15

Службен гласник бр.16

Службен гласник бр.17

Службен гласник бр.18

Службен гласник бр.19

Службен гласник бр.20

Службен гласник бр.21

Службен гласник бр.22

Службен гласник бр.23

Службен гласник бр.24

Службен гласник бр.25

Службен гласник бр.26

Службен гласник бр.27

Службен гласник бр.28

Службен гласник бр.29

 С л у ж б е н   г л а с н и к  2022

Службен гласник бр.1

Службен гласник бр.2

Службен гласник бр.3

Службен гласник бр.4

Службен гласник бр.5

Службен гласник бр.6

Службен гласник бр.7

Службен гласник бр.8

Службен гласник бр. 9

Службен гласник бр.10

Службен гласник бр.11

БИЛАНС НА ПРИХОДИ

БИЛАНС НА РАСХОДИ

КАПИТАЛНИ РАСХОДИ

РАСХОДИ ЗА СИТЕ ПОТПРОГРАМИ

ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

Службен гласник бр.12

Службен гласник бр.13

Службен гласник бр.14

Службен гласник бр.15

Службен гласник бр.16

Службен гласник бр.17

Службен гласник бр.18