Мени

ЈАВНИ НАБАВКИ

Пријави проблем

Проектот за локална и регионална конкурентност (ПЛРК)

Службен гласник

Моја - општина

Skopjediem

Beeconomy

Кодекс за административни службеници

Кодекс за административни службеници

Барање за надоместок за новородено дете

Барање за надоместок за новородено дете
Општина Неготино
15 редовна седница на Советот на општина Неготино 07.09.2022 година ( среда) во 14.30 часот PDF Печати
Врз основа на член 2 и член 42 од Законот за локална самоуправа ( „Службен весник на РМ “ бр.5/02 ), член 76 од Статутот на општина Неготино ( „ Службен гласник на општина Неготино “ бр. 3/06, 2/11, 9/11, 16/12 ,16/14 , 13/20 и 3/22 ) и член 57 став 1 од Деловникот на општина Неготино ( „Службен гласник на Општина Неготино “ бр.3/06 и 2/11), претседателот на Советот на Општина Неготино ја свикува 15 ( петнаесеттата ) редовна седница на Советот на општина Неготино.
Седницата ќе се одржи во салата на општина Неготино на ден 07.09.2022 година ( среда) во 14.30 часот.
За седницата го предлагам следниот
Д Н Е В Е Н Р Е Д
1.Усвојување на записник од 8 вонредна седница на Совет на Општина Неготино
2.Усвојување на Записник од 9 вонредна седница на Совет на општина Неготино
3. Предлог –Одлука за донесување на Детален урбанистички план за Урбана единица 4, дел од блок 13, ( помеѓу улиците „Mаршал Tито“, „Ѓорѓи Димитров Вешката“, „Киро Крстев“, „Едвард Кардељ“, „Борис Кидрич“ и „ЈНА“ ), општина Неготино
4.Предлог - Одлука за утврдување на нацрт план за ДУП за урбана единица 9 дел од блок 28
5.Предлог – Решение за измена на Решение за формирање на Општински Совет за социјална заштита на општина Неготино
6. Предлог- Одлука за утврдување на висината на надоместокот за користење на јавните површини за време на ,, Неготинскиот панаѓур,, 2022 година
7.Предлог – Заклучок за усвојување на Извештај за финансовото работење на ЈП “ ПАРКИНЗИ НЕГОТИНО“ Неготино за периодот 01.04.2022- 30.06.2022 година
8.Предлог – Решение за давање согласност на Правилник за начинот и постапката за издавање на повластен паркинг карта за јавни паркиралишта со наплата , бр. 02-275/6 од 19.08.2022 година на УО на ЈП „ПАРКИНЗИ НЕГОТИНО “ Неготино
9. Предлог – Решение за давање согласност на Одлука за утврдување на цени по зони за организирање на зонско паркирање во општина Неготино бр. 02-275/4 од 19.08.2022 година на УО на ЈП „ПАРКИНЗИ НЕГОТИНО“ Неготино
10. Предлог – Решение за давање согласност на Одлука за ослободување од плаќање на паркинг услуги на јавна површина бр. 02-
275/3 од 19.08.2022 година на УО на ЈП „ПАРКИНЗИ НЕГОТИНО“ Неготино
11. Предлог – Решение за давање согласност на Извештај за работа за учебната 2021-2022 година на СОУ „Св. Кирил и Методиј“ Неготино
12. Предлог- Решение за давање согласност на Програма за работа за учебната 2022-2023 година на СОУ „Св. Кирил и Методиј“ Неготино за учебната 2022-2023 година
13. Предлог – Одлука за определување на заштитна зона на зафатите за водоснабдување
14. Предлог – Решение за доделување на финансиски средства
15. Предлог- Решение за доделување на еднократна парична помош
 
„Појадок со новинари“ во Музејот на град Неготино PDF Печати
   Настанот „Појадок со новинари“ кој се одржа во просториите на Музеј на град Неготино, е дел од меѓународниот проект “The Melting Pot“ поддржан од Еразмус + програмата во кој Сојуз за младинска работа и Музеј На Град Неготино од Македонија се партнери заедно со НАПОР-Национална асоцијација за младински работници, Галерија Матица Српска од Србија, Мрежа Младих и ПОГОН-Загребски центар за независна култура од Хрватска.
Информирање на новинарите и пошироката публика за резултатите од истражувањето за тоа колку институциите за култура се отворени за младите и колку ги задоволуваат потребите на младите луѓе во полето култура но и за заинтересираноста на младите да бидат дел од настаните како учесници и креатори на продукти и програми во областа култура беше основната причина за настанот „Појадок со новинари“ кој се одржа во Музејот во Неготино. На настанот презентацијата беше од страна на претставници од Сојузот за младински работници од Скопје, Драгана Митровиќ за резултатите од проектот и Ѓорѓи Лазов за реализираните четиримесечни едукативни работилници одржани и реализирани со дваесетина младинци од Неготино и Кавадарци во Музеј на град Неготино од јануари до мај 2022 година.

Повеќе...
 
Општина Неготино ќе додели финансиска поддршка од 3.000 денари за секое прваче PDF Печати
 На последната (вонредна) седница на Советот на општината беше донесена одлука на сите запишани ученици во прво одделение, општина Неготино да им додели еднократен паричен износ од 3.000 денари како своевидна помош за родителите во овие изострени економски услови за живеење за купување на училишен прибор на почетокот на учебната година. Според податоците, паричен надоместок ќе добијат вкупно 193 првооделенци од општината, од кои 104 запишани во ООУ„Страшо Пинџур“ заедно со подрачните училишта и 89 во ООУ„Гоце Делчев“ со подрачните училишта. Изготвувањето на решенијата е при крај и во најскоро време на трансакциските сметки на родителите на првачињата ќе бидат префрлени по 3.000 денари од општина Неготино. Исто така, се реализираше и иницијативата „Среќно прваче“ на Халкбанк АД Скопје која како општествено-одговорна компанија ги поддржува првачињата, посакувајќи им среќен почеток со подарок училишен прибор и Бонтон.
СРЕЌНА И УСПЕШНА УЧЕБНА ГОДИНА НА СИТЕ ВКЛУЧЕНИ ВО ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС !
 
Отпочна изградбата на нова водоводна линија на ул„Димче Мирчев“ и „Душан Преграц“ PDF Печати

   Согласно договорот помеѓу општина Неготино и изведувачот на работите Вод-вар инженеринг од Скопје, отпочнаа градежните активности за изградба на нова водоводна линија на улиците „Димче Мирчев“ и „Душан Преграц“. Воведот во работата за реконструкција на овие улици е веќе извршен, а општина Неготино навремено ги информираше и испрати известување до 40 семејства дека приклучоците од водоводната линија до дворните места ќе ги постави општина Неготино, а нивна обврска е приклучокот до домовите да го извршат самите. Основна цел на проектот е замена на старата, дотраена и оштетена водоводна линија на овие две улици со нова со поголем зафат и нејзина поефикасна функционалност. Проектот е финансиран со средства од Министерството за животна средина и просторно планирање  и буџетот на општина Неготино. Рокот за извршување на работите е 40 денови, а надзорот го врши Студио Архивисион од Скопје.

Повеќе...
 
ЈАВЕН ПОВИК за прибирање на предлози за инвестициони/бизнис планови за подобрување на инфраструктурата, модернизација и развој на Општина Неготино PDF Печати
Врз основа на член 22 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.Весник на РМ” бр.5/02) и член 25 и 79 од Статутот на Општина Неготино (“Сл.Гласник на Општина Неготино” бр.4/13), Општина Неготино на ден 01.09.2022 година, распишува:
 

ЈАВЕН ПОВИК

за прибирање на предлози за инвестициони/бизнис планови
за подобрување на инфраструктурата, модернизација
и развој на Општина Неготино
 
1. ПРЕДМЕТ НА ПОВИКОТ
 
Предмет на повикот е прибирање на предлог идејни решенија т.е. инвестициони / бизнис планови за подобрување на инфраструктурата, модернизација и развој на Општина Неготино.
 
2. ПРАВО НА УЧЕСТВО НА ПОВИКОТ
 
Право на учество на повикот имаат сите правни лица од бизнис и граѓанскиот сектор од општината, регистрирани за вршење на дејност поврзана со предметот на повикот;
 
3. ЦЕЛ НА ПОВИКОТ
 
Целта на повикот е вклучување на бизнис и граѓанскиот сектор во процесот на планирање и реализација на активности со цел создавање на клима за инвестиции кои ќе се однесуваат на санирање и модернизација на постоечките и изградба на нови инфраструктурни објекти во определени зони на подрачјето на општината, односно:
- комплекс СРЦ “Младост”
- градски плоштад
- спортска сала “Младост”
- паркови површини
- градски стадион
- детска градинка
- градски пазар
- објекти и површини во руралните средини
- други делови од градот и општината.

Исто така една од целите на повикот е произлегување на идни соработки помеѓу два или повеќе субјекти, како што се доделување на концесии, јавно-приватни партнерства и сл.
 

4. УСЛОВИ
 
- Право на учество на јавниот повик имаат сите правни субјекти од бизнис и граѓанскиот сектор од Општина Неготино.
-  Крајниот рок за поднесување на предлозите за инвестициони/бизнис планови е 30 септември 2022 година, до 16.00 часот.
- Доставените предлози ќе бидат доставени на увид пред јавноста, со цел избор на најсоодветните решенија.

5. НАЧИН НА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ПРЕДЛОЗИТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОНИ/БИЗНИС ПЛАНОВИ
 
ПРЕДЛОЗИТЕ треба да содржат план за инвестиција, превземени обврски на инвеститорот и утврдено барање за превземање на обврски од страна на општината.

5.1. Бизнис план за инвестирање
Бизнис планот за инвестирање треба да биде детално разработен со конкретна динамика на предвидените активности, кој ќе содржи:
- точно утврдени обврски кои ќе ги превземе инвеститорот;
- прецизирани обврски кои инвеститорот ги очекува од општината.
 
6. НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПРЕДЛОЗИТЕ
 
- Предлозите покрај во хартиена форма можат да се достават и во електронска форма на e-mail: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
- Документацијата да се достави по пошта на адреса: Општина Неготино, ул. Ацо Аџи Илов бр.2, или лично во архивата на Општина Неготино, најдоцна до 30.09.2022 година до 16:00 часот.
 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
 
- Со учество  на  повикот изготвувачот на предлогот за инвестиција ги прифаќа условите на повикот,
-  Општината го задржува правото да врши измени во предлозите, или воопшто да не ги прифати истите.
- Нема да бидат разгледувани предлозите кои што ќе пристигнат по предвидениот рок или не се изработени според условите на повикот.
-  Со цел подобрување на квалитетот при изготвување на предлозите, општината се обврзува на учесниците на повикот да им овозможи пристап до соодветната документација со што ќе се прецизира опфатот кој е предмет на повикот за избор на инвестиција и посета на локацијата.
 
 
Санирани наносите од невремето во Тремник PDF Печати
   По пријава на жители на Тремник кои и самите со механизација и работна рака се вклучија во расчистувањето, екипи од стручните служби на општина Неготино и ЈП Комуналец  со механизација интервенираа на терен во ова село и извршија расчистување на наносите создадени од обилните врнежи од дожд. Се интервенираше на улици во селото, расчистен е просторот кај надвозникот кај стариот автопат, а посебно внимание се обрна на санирањето на состојбите на објектот наменет за новата градинка кој се адаптира веќе извесен период и во кој ќе бидат сместени сите дечиња од селото Тремник. Работите на терен продолжуваат и понатаму. 
 
 
Повеќе...
 
<< Почеток < Пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следно > Крај >>

Лист 5 од 314