Мени

ЈАВНИ НАБАВКИ

Пријави проблем

Проектот за локална и регионална конкурентност (ПЛРК)

Службен гласник

Моја - општина

Beeconomy

Кодекс за административни службеници

Кодекс за административни службеници

Барање за надоместок за новородено дете

Барање за надоместок за новородено дете
Јавни Набавки PDF Print
There are no translations available.

Огласите официјално се објавени во Електронскиот систем  за јавни набавки на страната на Бирото за јавни набавки на следниот линк:

                                                   https://e-nabavki.gov.mk

Од јануари 2010 година, Бирото за јавни набавки направи интеграција на постечките системи за јавни набавки во еден систем и сите огласи и потребна документација согласно огласите ќе биде објавена на истиот.

Во рамките на веб-локацијата на Општина Неготино  ќе се објавуваат информации за јавните набавки и линкови до системот на Бирото за јавни набавки од каде ќе можете да ја превземете потребната документација.

Годишен план Јавни набавки 2022

 ЈАВНИ НАБАВКИ 2022:

Канцелариски материјали за период од 1 година  

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a00f3e0a-c62c-4b6e-8fe4-f2e8b3a87533/13

Услуги за мобилна, фиксна телефонија и интернет за период од 2 години

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/09ec9d27-1776-4c60-a0a7-dfbac0309e82/14  

Регистрација и осигурување на моторни возила на општина Неготино и ТППЕ

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/91ea9214-419d-

4269-8884-6717ebb24ac4/13

Одржување на возен парк

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9023e42c-f963-485b-b333-

295125e57181/14

Услуги за привремено вработување за период од 1(една) година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4044ebb7-3148-4261-babc-

44a74f0cedbb/13

Лед светла за СРЦ „Младост“

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/bd84daac-2e36-4670-b5a6-23743920ec57/13

Железарија и материјали за поправка и одржување

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/fc1d95e1-c004-434f-8266-3c68c2c1f610/13

Одржување на урбана опрема за период од 1 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c4417e2f-56f3-4cd9-b0a5-1860a3395fc2/13

Компјутерски тонери

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ac23cfc8-08e1-4542-ace4-807edaebf582/13

Надзор при изградба на инвестициони објекти и други градежни активности за период од 1 година  

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/94b0be03-abc3-451a-8267-3cd5ad6dadcf/14

Присилно извршување на административни акти (рушење на дивоградби и слично)  

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4595e420-ff42-4a31-b02e-a0806c038a24/13

Осигурување на имот на општина Неготино, градежни објекти и опрема од пожар и некои други опасности за период од 1 година  

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/90d6c32c-c6a8-4089-8f62-36aed0e0674b/13

Електрична енергија за потребите на општина Неготино

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c4731555-f904-4bff-9a5a-0ff627cb197e/1

Санација и реконструкција на улици, изградба на нови и крпење на ударни дупки 

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/1388cf4e-b764-4fb8-ac3a-d74ecf68d694/14 

Изградба на парк во с.Тремник  

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/990233a0-0e2b-49de-8ee4-784e840eed3f/13

Садници

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b032f7d1-6619-4dba-8d0d-fc4e5cb17181/13

Дезинсекција, дератизација и дезинфекција на територијата на општина Неготино 

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/83c1e05e-ab2e-44ad-907a-ce893b1601f2/14 

Изградба на водоводна линија на ул.„Димче Мирчев“ и ул.„Душан Преграц“ – крак 2

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/3f993058-5ed6-4704-92bb-163e4f130712/14  

Урбана опрема (канти, контејнери, сталажи за цвеќиња и др.)  

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d6cd91c8-5379-4848-

a82c-f7f63f7d9a31/14

Одржување на возен парк  

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b63af3a7-

6749-4f32-92b1-35dd8936546a/14

Уловување и третирање на животни скитници  

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/04026515-8662-4c24-9d99-cd2c3ae97288/13

Одржување и надополнување на водоводни и канализациони линии и пробивање на улици 

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/fa4883ae-14b8-4781-9e5b-3aea1a3a3137/14

Основен сообраќаен проект за утврдување на режим на сообраќај на дел од уличната

мрежа во општина Неготино

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/eb91360f-e882-4b22-ba20-6e97eb4c10f8/13

Обезбедување на општинска зграда и хигиеничарски услуги

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/98c7f8f9-7544-453f-804c-037150b13ac5/14

Градежни, ѕидарски, бетонски и браварски работи 

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/87936e2a-0726-4450-96e6-2de99d9b6000/14 

  ЈАВНИ НАБАВКИ 2021:

Превоз на ученици за СОУ „Св. Кирил и Методиј“ за учебната 2021/22 година 

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/2067e182-6742-476b-9401-174ea4d0bb54/14

Изградба на парк во с.Тремник  

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9f5cb42c-e947-4e10-b950-b0f8439cc330/13

Компјутерска хартија  

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/88adda70-d232-42fe-aa6b-c56f2b533f40/13

Проектна документација за период од 1 година  

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/1dd98983-f624-4998-b0ad-779f2f5feec2/14

Екстра лесно масло за потребите на општина Неготино и ОМУ „Владимир Арсовски“ за грејна сезона 2021/22 

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d1d3f884-c053-4e3d-a9a6-526163742bc6/13

Сообраќајна сигнализација за улици „Едвард Кардељ“ „ЈНА“ и „Антигона“

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ae1bafa5-b879-48c8-9eb0-33308e5fb175/14

Изградба на парк во с.Тремник

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/311c71b5-e04d-437d-a333-5f9f8e7f1d0b/13

Безалкохолни пијалоци за 1 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/284b2c31-ef47-4c6f-9d7f-e47621f3a718/13

Хлор за дезинфекција на вода за пиење

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a3698976-25be-4d0e-9169-bc12fdcf5aae/13

Одржување на јавно осветлување за период од 1 година

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/3f3b6650-f1a9-4ad0-8753-7bc104653668/14  

Систематски лекарски преглед на вработените во општина Неготино

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/573bf8f7-6589-4228-9e84-4a0a77df79b9/13

Геодетски услуги  

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/545c8a28-b4a8-46ef-9c0d-7feab38abb6d/14

Екстра лесно масло за СОУ „Кирил и Методиј“ за грејна сезона 2021/22

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5fc34893-1f02-49ed-b079-ec339b2b43d4/14

Екстра лесно масло за ООУ „Страшо Пинџур“ за грејна сезона 2021/22

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8222d244-1e8e-4594-8a73-3272a0651775/14

Екстра лесно масло за ООУ „Гоце Делчев“ за грејна сезона 2021/22

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5d480671-5576-4edb-ac56-bd075a653317/14  

Одбележување на хоризонтална и вертикална сигнализација на кружен тек на ул.„Маршал Тито“  

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/1d9f4152-1695-438f-a015-ae969202aafe/13

Компјутерска опрема за 1 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/38a98679-d2c2-4c34-b440-f39b9ccb1417/13

Компјутерски тонери

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/0dd7634f-97a0-4dbe-8e22-4631a71f2281/13  

Расчистување на диви депонии

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b3b799bb-ca5b-4ad5-9748-54b6ae1db3da/13

Одржување на јавно осветлување за период од 1 година

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f667ba05-86dd-4b98-99f1-88823d8cc148/14

Спортски реквизити за СРЦ „Младост“

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d2a7255e-879c-404b-ba2d-8b13ab6fda51/13

Одбележување на хоризонтална и вертикална сигнализација на кружен тек на ул.„Маршал Тито“

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/431d454c-3ba4-4a34-b055-79589bf58851/13

Санирање на ѕид на градски стадион во Неготино

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/302ce8aa-d1d5-4078-986e-290d22501075/13

Изградба на парк кај нова детска градинка

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/94f9f4ad-c465-480f-942b-7a9f98567729/14

Вертикална сигнализација (набавка и монтажа)  

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e89597a3-d2df-4386-a1cd-b0a77cc58e07/13

Изградба на парк во с.Тремник

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/58ec8b95-d685-49cf-95c3-91772c82b014/13

Превоз на ученици за СОУ „Св. Кирил и Методиј“ за учебната 2021/22 година  

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/06e6d30e-553f-4e93-98c9-23b2a4cf7104/14

Изградба на атмосферска и фекална канализација од Тимјанички пат кон ул.„Марксова“

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c8734657-eacc-4f18-8acb-6a12c387d535/14

Превоз за ученици ООУ „Гоце Делчев“ и ООУ „Страшо Пинџур“ за учебната 2021/22 година  

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f123716e-b40a-47c5-88d0-0bec84b64987/14

Горива за период од 1 година

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/2ab14c33-8299-45fc-ba22-1a226e91b8e8/14

Услуги за привремено вработување за период од 1(една) година

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/6b667f59-3d2c-476e-af88-8d24e9047185/13

Одржување на јавно осветлување за период од 1 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/1c79373e-9c77-403d-ac29-ea00be034f71/14

Регистрација и осигурување на моторни возила на општина Неготино и ТППЕ  

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/bd8e9bc6-b91c-4a32-a216-f117c1454378/13

Елаборат за проценка на ризик по работно место, изјава за безбедност и обука на вработени за заштита при работа

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/39468e57-a493-417b-bc1c-f3c3943d1ce2/13

Изградба на кружен тек на ул.„Маршал Тито“

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4e99748d-b4ed-4a41-a5cf-6ae182a2232c/14

Надзор при изградба на инвестициони објекти и други градежни активности за период од 1 година

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/de4fa731-dfa5-42ee-b215-b2567e357837/14

Реконструкција на тротоар на улица „Маршал Тито“ (кај згради Неготинки) и жардинерии

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/da4efa69-b114-4b39-bdd9-f39932598dfb/14

Градежни, ѕидарски, бетонски и браварски работи

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/3bf632f4-0843-4676-8219-fce307dc8bc9/14

Основен сообраќаен проект за утврдување на режим на сообраќај на дел од уличната мрежа во општина Неготино  

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a89ab0b7-1953-4d98-94f2-5ea10f43c4a6/13

Реконструкција на 2 тротоари на дел од улица „Маршал Тито“ и ул. „Партизанска“

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9d208e75-30b7-4408-8ad5-7d5235e4f453/14

Присилно извршување на административни акти (рушење на дивоградби и слично) - втор пат

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ab6ca3c3-d79f-41b9-91cf-a2e9fefb3a06/13

Одржување на урбана опрема за период од 1 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/30a45867-c239-4f66-b50d-b67b61002d64/13

Расчистување на диви депонии

  https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/89f61b7b-0781-431b-973a-7c277d4af29b/13

Набавка на ЛЕД светилки за улично осветлување и промена на постоечка арматура

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/788ef810-5d43-4590-a205-b41b2df2b228/13

Железарија и материјали за поправка и одржување  

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/35f121ca-11ed-4430-aac2-30262dc752cf/13

Осигурување на имот на општина Неготино, градежни објекти и опрема од пожар и некои други опасности за период од 1 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/6cd1712d-141d-48fc-9ccc-d738937cc646/13

Набавка на садници-цвеќиња  

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/171038b1-fa7c-4f3d-baa1-8e6d1f172711/13

Одбележување на хоризонтална и вертикална сигнализација за потребите на општина Неготино

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8895cddd-463e-4d23-b3d1-ad8a38881b24/13

Електрична енергија за потребите на општина Неготино

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/95f8b8d9-7bf8-4ba4-a488-bb8584f45075/1

Изградба на 2 потпорни ѕидови на локација: Ул.„11 Октомври“ и ул.„Ило Виларов“

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8ab7ac92-ba3b-4fce-b71b-de155ef0f079/14

Набавка на компјутери за потребите на општината 

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/3126120f-ce6b-4470-8d19-f7da2ca78e3a/13 

Стручна процена на имот за период од 1 година

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/65757217-88ee-44be-8c4e-2af952927835/13

Присилно извршување на административни акти (рушење на дивоградби и слично)  

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b99754dc-b7e5-47c5-9c1c-729aa3375121/13

Изградба на улица во с.Војшанци во должина од 290 метри  

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8df8d7fc-e232-40a6-86f7-846220d091ce/14

Санација и реконструкција на улици, изградба на нови и крпење на ударни дупки

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/2ea5cd7d-ba8e-4a88-bf76-a94d668b2d6b/14

Одржување на локални улици и патишта за период од 1 година

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b45afbf3-8d1b-4e5e-a482-17e312e0b31c/14

 

Годишен план Јавни набавки 2020

Измена бр. 1 на годишен план за Јавни набавки 2020 година

Измена бр. 2 на годишен план за Јавни набавки 2020 година

Измена бр. 3 на годишен план за Јавни набавки 2020 година

ЈАВНИ НАБАВКИ 2020:

Обезбедување на општинска зграда и хигиеничарски услуги-повторена постапка  

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/3a8a6bd0-1194-4ab8-8d3f-282100d73514/14

Канцелариски материјали за период од 1 година  

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/cff14e0a-316d-4c12-b94d-0f810bdf83c1/13

Одржување на возен парк

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e3f91a42-0d7c-4193-8093-d914530bef84/14

Прехранбени и хигиенски производи за 1 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/98efc18e-7ede-42de-b01d-0f96d81be0cb/13

Набавка на опрема за ТППЕ Неготино

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/139aee28-d482-4a96-b143-22b11dbb9963/13

Одржување на локални улици и патишта за период од 1 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/abd08f90-337a-451b-8eac-604fd0b6fd42/14

Изградба на 2 нови линии за јавно осветлување на дел од улици „Коста Волканоски“ и „Владо Арсов-Шпанац“  

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/2d7b4ccc-9e80-43cb-8fe8-deac3c8f4bad/14

Изработка и ревизија на основен проект за хортикултурно уредување кај нова градинка во Неготино на КП бр.9059/1  

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/667d6a20-7b09-42d9-a9b6-e6a8eff74838/13

Прехранбени и хигиенски производи за 1 година  

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/3d240af0-7de8-44ec-80cf-34965da0e4c4/13

Изградба на улица во с.Криволак во должина од 250 метри

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c89537-426e-44f0-8b12-54c82e6c195a/14

Реконструкција на простории во СРЦ „Младост“ (градежно-занаетчиски работи, столарија и др.)

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/784aff9e-edcf-4841-95c7-31b80425f004/14

Прехранбени и хигиенски производи за 1 година

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5192eff5-bad5-4406-8191-6f5981985c87/13

Обезбедување на општинска зграда и хигиеничарски услуги

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8bb87c1a-455c-48e8-a559-1cb03bb2ca53/14

Превоз на ученици од СОУ „Св. Кирил и Методиј“ Неготино, од местото на живеење до училиштето и обратно во учебната 2020/21 година - повторена постапка

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8a00eb20-fc18-4dff-87d2-dbb53ae75cdb/14

Компјутерски тонери

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d29c8fe5-5cd8-4af8-8f6c-99ae1fa3f1ec/13

Безалкохолни пијалоци за 1 година

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a2bf86e5-457a-4be8-8a8a-21743f1e389a/13

Компјутерска хартија

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8370e716-3fd3-4278-aaaa-19781420eeeb/13

Санација и реконструкција на улици, изградба на нови и крпење на ударни дупки

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c285cfe0-3668-41ed-b8bc-29ee330a33c0/14

Хлор за дезинфекција на вода за пиење

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/fbec577f-89c1-4bff-b452-f94f31ca191d/13

Екстра лесно масло за СОУ „Кирил и Методиј“ за грејна сезона 2020/21

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9a31e643-5126-4c41-8b5c-763531c463d8/14

Екстра лесно масло за ООУ „Страшо Пинџур“ за грејна сезона 2020/21

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8ed8d3b3-c1e4-4396-939c-01714b96c253/14

Екстра лесно масло за ООУ „Гоце Делчев“ за грејна сезона 2020/21

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/afc63001-24da-4976-bf32-d8d21bfcceb2/14

Компјутерска опрема за 1 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/aac89015-a1e8-4fe6-9ed5-e036d20a9b4c/13

Одржување и надополнување на водоводни и канализациони линии и пробивање на улици - повторена постапка

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/096fe214-8fab-471a-bcc2-80decdaf03d0/14

Печатарски услуги за период од 1 година

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a6a2d08d-d033-4332-b617-53454caf7388/13

Горива за период од 1 година

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b79419e7-a55d-4f96-ab7f-303a3944f8e2/14

Услуги за привремено вработување за период од 1 година

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/3f0e0a46-2363-43d9-90a3-e42654e1d3d0/13

Услуги за мобилна телефонија, фиксна телефонија и интернет за период од 2 години

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/7046c5aa-6cc8-4f1a-ab0b-0eb4395dba7f/14

Градежни, ѕидарски, бетонски и браварски работи за период од 1 година

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/539bde6d-f5ba-4d40-b1bc-91d6f35ce24c/14

Геодетски услуги за период од 1 година

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4b2ed0c8-d16a-4a39-915a-8a8b2effc874/14

Одржување и надополнување на водоводни и канализациони линии и пробивање на улици

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/eb2a869a-5a26-499d-887f-adb54c988282/14

Горива за период од 1 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/cda8f264-f184-4169-8ebb-fb6e044580fe/13

Градежни, ѕидарски, бетонски и браварски работи за период од 1 година

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/44d460f0-558a-4a2a-9f6e-e577ffc689a9/14

Одржување на јавно осветлување за период од 1 година

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/486b6e49-fee4-411e-9231-26736f5e4595/14

Одбележување на хоризонтална и вертикална сигнализација за потребите на општина Неготино

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c253cfd9-90d2-48b8-b4a9-d709eb992810/13

Садници за пошумување

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/85b1b73e-96f3-466c-b4aa-e8e5cdf3a157/13

Надзор при изградба на инвестициони објекти и други градежни активности за период од 1 година

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/68b4dd6d-34fc-47de-be12-8de90ab9ac0a/14

Дезинсекција, дератизација и дезинфекција на територијата на општина Неготино

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/7c34ea5e-afb4-4fde-8099-8f9b2b3f6eaf/13

Изработка и ревизија на проектна документација за период од 1 година

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/66f58dc7-c630-4ff2-a3d7-afd775e7e670/14

Железарија и материјали за поправка и одржување

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f97ad8a7-5a16-44e8-a7ad-537df681d804/13

Регистрација и осигурување на моторни возила на општина Неготино и ТППЕ

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/33986e63-8319-4a31-95ce-12398db06d0b/13

Електрична енергија за потребите на општина Неготино

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4f995317-0b7b-483c-be42-daaa5f840d3b/1

Ноќевање со доручек за период од 1 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/otherannouncements

Оглас  Ноќевање со доручек за период од 1 година

Угостителски услуги за период од 1 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/otherannouncements

Оглас  Угостителски услуги за период од 1 година

 

Годишен план Јавни набавки 2019

Измена на Годишен план Јавни набавки 2019

Измена бр. 3 на годишен план за Јавни набавки 2019 година

Измена бр. 4 на годишен план за Јавни набавки 2019 година

Измена бр. 5 на годишен план за Јавни набавки 2019 година

ЈАВНИ НАБАВКИ 2019:

Одржување на локални улици и патишта за период од 1 година

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4920a075-1b12-4073-8b19-e4ca12410ec4/14

Изведба на сообраќајно решение пред ООУ „Гоце Делчев“ и ООУ „Страшо Пинџур“ (повторена)

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/7c54580e-934e-4fbd-b1d5-d6bfea88c463/13

Одржување на возен парк

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/3604abc4-f083-43bc-aab9-212cd26802e7/14

Садници за пошумување

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/24a7d00d-3d5d-4ce1-9f82-f3de37dca67d/13

Санација на пристапен пат до земјоделско обработливо земјиште месност викано

„Калдрма“ Неготино во должина од 500 м.

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/aeb089bc-1bf6-47fa-a158-5921cf59fcb0/13

Новогодишно украсување на локации во општина Неготино

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/435ef979-b593-4ebe-8bd8-d86985b25091/13

Стручна процена на имот за период од 1 година (повторена)

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/028ba14e-fcaa-4aad-86bc-5ec01ff60110/13

Реконструкција на локален пат Криволак-Пепелиште во должина од 6 км

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5d9a210d-8932-4c24-8684-676563b4d2f8/14

Изградба на улица во с.Пепелиште во должина од 436 метри (повторена)

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/469548e4-c4bd-44e6-a110-40382eddde10/14

Одржување на урбана опрема за период од 1 година (повторена)

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/aa33abd7-ee35-4ae8-813e-721f4db4fe30/13

Екстра лесно масло за потребите на општина Неготино и ОМУ „Владимир Арсовски“ за грејна сезона 2019/20

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/1d935428-8c11-400b-b617-942c4c69dfc5/13 

Елаборат за проценка на ризик по работно место, изјава за безбедност и обука на вработени за заштита при работа

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4da2eb3f-8aa5-4f35-a8c6-57cc0d0bd600/13

Канцелариски материјали за период од 1 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/57fdc82f-faa8-4685-ba07-e037bead63d9/13

Консултантски услуги за транзиција кон новиот стандард ISO 9001:2015

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f439c689-755c-4063-986c-aea4cccee0ce/13

Превоз на ученици од ООУ „Гоце Делчев“ и ООУ „Страшо Пинџр“ Неготино, од местото на живеење до училиштето и обратно во учебната 2019/20 година. (повторена)

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f3ff93c3-dd58-485d-b0bc-8ea977809951/14

Превоз на ученици од СОУ „Св. Кирил и Методиј“ Неготино, од местото на живеење до училиштето и обратно во учебната 2019/20 година (повторена)

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/51e81624-112b-4c81-9b7f-816931d5eb4b/14

Присилно извршување на административни акти (рушење на дивоградби и слично)

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/bd1d82e6-73e1-4be3-83a2-679d3a3ea6ca/13

Стручна процена на имот за период од 1 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/7fde2d31-7468-4daf-931d-ab4b464cac30/13

Екстра лесно масло за СОУ „Кирил и Методиј“ за грејна сезона 2019/20

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/460ff3f2-7767-42de-b844-65ea739ed976/14

Екстра лесно масло за ООУ „Страшо Пинџур“ за грејна сезона 2019/20

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/3739dd3d-fb80-4287-9882-9d49b5424551/14

Екстра лесно масло за ООУ „Гоце Делчев“ за грејна сезона 2019/20

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d6ce799a-eb2f-4894-9140-c4e7da1841b4/14

Изградба на дел од патен правец с.Горни Дисан-с.Вешје во должина од 787 м

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5ef6b5e7-d4c7-457a-b1b9-d3209c596d93/14

Реконструкција на дел од улица во село Тремник во должина од 1000 м

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a34d7c19-3b9b-4af4-8f29-42b77e503122/14

Обезбедување на општинска зграда и хигиеничарски услуги

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/509cbecd-e80d-4cd8-b4d5-0e8af8dcb712/13

Одржување на урбана опрема за период од 1 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/2324f237-9cb7-422c-942d-97da1ad4fe49/13

Обезбедување за време на Неготински панаѓур 2019

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/bcf1a768-b0d3-46da-8684-80f47339166b/13

Санација и реконструкција на улици, изградба на нови и крпење на ударни дупки

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/3f5d1493-9d7f-49a4-b01f-4906bf9b8296/14

Изнајмување на тоалетни кабини

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ac0f0316-0af0-414c-adb4-8d1c8240a1ba/13

Реконструкција на простории во општинска зграда

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c3476bc4-d548-4f87-aa04-b6194669f02d/13

Превоз за ученици ООУ „Гоце Делчев“ и ООУ „Страшо Пинџур“ за учебната 2019/20 година

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/aa038411-f6f2-46b1-ada3-37e913c69d26/14

Превоз на ученици за СОУ „Св. Кирил и Методиј“ за учебната 2019/20 година

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/940a42bc-b403-47db-81e0-3e5abb805d47/14

Уловување и третирање на животни скитници 

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5b98ca37-949a-4730-9492-e3d8f19841d2/13 

Компјутерски тонери

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/fee02fa2-b32e-4072-8aef-3aef5e368e28/13

Компјутерска хартија

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b34f4785-4e54-4e84-b409-60b75d147ac6/13

Изведба на сообраќајно решение пред ООУ „Гоце Делчев“ и Страшо Пинџур“ 

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/6d1ddee8-f512-4409-969e-009baf19a578/13 

Гуми за моторни возила 

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5caee5ef-3960-429d-b94f-74b6a26eec51/13 

Услуги за привремено вработување за период од 1(една) година

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/6a318f9b-f4f1-4051-a835-3c6a63099d18/13

Безалкохолни пијалоци за 1 година 

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/df817b95-4cf0-49bc-acac-f23716843c48/13 

Одбележување на хоризонтална и вертикална сигнализација за потребите на општина Неготино 

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4205c712-c641-498f-aa93-2344e978400d/13 

Горива за период од 1 година 

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d30059f6-1848-4b27-b120-6354437f08ff/13 

Прехранбени и хигиенски производи за 1 година

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c51871ba-81e9-4c41-aa8f-f367702aa273/13

Надзор на градежни работи во 6 (шест) општини во источниот дел од државата